Jaké jsou podmínky pro odpovědnost státu za škodu způsobenou během nouzového
stavu?
Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v
rozhodném znění, je stát povinen nahradit škodu (skutečnou škodu a ušlý zisk) způsobenou
právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními prováděnými podle
tohoto zákona. Zprostit odpovědnosti se stát může pouze, pokud se prokáže, že poškozený si
způsobil škodu sám. Nárok musí být uplatněn u orgánu krizového řízení, kterým v tomto případě
bude primárně Ministerstvo vnitra. Z důvodu právní jistoty ale doporučujeme nárok uplatnit také i
na Úřadu vlády.

Jaké jsou lhůty pro uplatnění nároků?
Nárok musí být u orgánu krizového řízení uplatněn do 6 měsíců od okamžiku, kdy jste se
dozvěděli o vzniku škody, nejpozději ale do 5 let od jeho vzniku. Poradenství proto nyní
poskytujeme primárně pro nároky vzniklé omezeními přijatými po 22. 10. 2020.

Jaké podklady ode mě budete potřebovat?
Vzniklou škodu a ušlý zisk je možné doložit zejména doklady o výdajích na provoz a dokumenty
prokazujícími ušlý zisk. Takovými doklady jsou např. faktury za nájem, energie, výplatní pásky
zaměstnanců, evidence tržeb a zisku za předchozí období, minulá daňová přiznání, komunikace
k předčasně zrušeným smlouvám, stornované objednávky, doklady ke snaze o minimalizaci
vzniklých škod.

Kolik zaplatím za Vaše služby?
Prvotní posouzení situace provádíme zdarma. Další platby jsou domlouvány individuálně
podle okolností. Za uplatnění nároku u orgánu krizového řízení účtujeme obvykle 5.000,- Kč
až 20.000,- Kč. V případě soudního sporu navrhujeme většinou kombinaci zvýhodněné
hodinové sazby 1.200,- Kč za hodinu práce a podílu na úspěšně vymoženém nároku. Lze
domluvit i odlišné schéma odměňování podle konkrétní situace. (Ceny jsou uvedeny bez
DPH.)

Platí se za uplatnění nároky nějaké další poplatky?
Za uplatnění nároku u orgánu krizového řízení se žádný poplatek neplatí. Pokud by bylo nutné
uplatnit nárok u soudu, hradí se soudní poplatek, jehož výše se odvíjí od žalované částky. U
nároků nad 20.000, – Kč činí soudní poplatek 4 % z této částky. Ve výjimečných případech lze
žádat o osvobození do placení soudního poplatku.

Jak dlouho bude trvat, než bude o nároku rozhodnuto?
Zákon nestanovuje žádné konkrétní lhůty, ve kterých by mělo být rozhodnuto. Lze nicméně
předpokládat, že orgán krizového řízení zareaguje na uplatnění nároku v řádech týdnů až
měsíců. V případě soudního sporu pak může řízení trvat několik měsíců až let.

Mohu nároky uplatnit i jinak než dle krizového zákona?
Krizový zákon má dle našeho názoru při uplatňování nároků vůči státu přednost před zák. č.
82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo
nesprávným úředním postupem, v rozhodném znění. Lze však předpokládat, že se
v návaznosti na soudní praxi mohou právní názory i odborné veřejnosti vyvíjet. Z judikatury
Ústavního soudu plyne, že v některých případech je možné požadovat náhradu také
s odkazem na čl. 11 Listiny základních práv a svobod garantující ochranu vlastnického práva.
Jsme připraveni reagovat na vývoj rozhodovací praxe a nároky případně uplatnit také těmito
postupy a konkrétní postup bude vhodné volit podle aktuální situace nejen Vašeho případu,
ale i podle vývoje rozhodnutí v obdobných věcech.

UPOZORNĚNÍ:
Obsah těchto internetových stránek není poskytováním právních služeb a
nelze z něj vycházet při postupu v konkrétních případech. Postup v konkrétních případech
vyžaduje vždy předchozí kvalifikované posouzení konkrétního případu advokátem a
stanovení nejvhodnějšího postupu v návaznosti na danou situaci. Provozovatel těchto
internetových stránek nenese žádnou odpovědnost za postup třetích osob v rozporu s výše
uvedeným.